Prosjekt Fotballhall - Oppdalsbanken Arena


Oppdal IL Fotball har lagt frem en utredning omkring etablering av fotballhall med innendørs kunstgress. Dette er et tiltak som vil komplettere og samarbeide med øvrige idrettsanlegg, og styrke Oppdals attraksjon som bosted, arbeidssted, skolested og reisemål. 

Vi ser på fotballhallen som alt-i-ett-løsningen for satsing på barn, ungdom, integrering, rimelig idrettstilbud for alle, folkehelse, stedsattraksjon og folketallsøkning. Vi har som mål at hallen skal kunne stå klar og åpnes 1. november 2023. 

Bankhallen på Melhus - kan en slik hall bli vår løsning?

Bankhallen på Melhus - Kan en slik hall bli vår løsning?

Finansiering

Oppdal kommune har satt av 7 millioner til bygging av fotballhall. Vi har sikret over 4 mill i bidrag og finansiering fra lokalt næringsliv og privatpersoner, hvor Oppdalsbanken alene har bidratt med 2 millioner. Vi vil også søke om tippemidler. Ev restbeløp dekkes gjennom låneopptak.

Aktuell løsning for hall

Hallprosjektet er utredet av dyktige folk fra bygda; Olaf Solberg, Torkel Kant, Per Roar Bekken, Rune Hagen og Erik Sæther. 

De har vurdert  ulike typer type og størrelse på hall, reguleringskrav, innhold og lokalisering. Videre har de sett på  mulige haller ut fra investeringsramme, driftskostnader, risiko for klubb, nytteverdi, utleiepotensial, gjennomføringsevne hos leverandør, næringslivsattraktivitet, estetikk og arkitektur.

Det vurderes et samarbeidsprosjekt med «Skifer Unik» hvor det utredes bruk av gabioner (stålnett med sten). Dette er en miljøvennlig løsning hvor vi får brukt uutnyttede ressurser i samarbeid med næringsaktører i Oppdal. Gabioner er tidligere ikke brukt til hallbygging i Norge, og vil derfor være et innovativt og nyskapende pilotprosjekt med støtte fra fagmiljøer. 

Siden Oppdal IL fotball vil få mer enn 50% av finansieringen fra det offentlige må prosjektet lyses ut på Doffin. Om det blir hel- eller delentreprise og hvilken type hall vi ender opp med gjenstår å se.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

En fotballhall vil bidra til å oppfylle Oppdals visjon og styrke Oppdals attraksjon som bosted, arbeidssted, skolested og reisemål. Dette inkluderer å styrke Oppdals attraksjon som et kompakt sentrum med «alt innen gåavstand». 

Videre vil det bygge opp om  Oppdal VGS sin idrettslinje med fotball og den støtter opp om fysisk aktivitet og idrett i vekst. Mer hallplass gir økt kapasitet som i tur gir mer aktivitet. Hallen vil gi  Oppdal IL banekapasitet til å gjennomføre fotballcuper, kamper og treningssamlinger for tilreisende lag året rundt, noe som bidrar til aktivitet og omsetningen i destinasjonen og handelsstedet Oppdal


En investering i folkehelse

En fotballhall  møter kommuneplanens målsettinger om bedre folkehelse;
• Hallen vil være åpen og tilgjengelig for alle gjennom vinteren akkurat som kunstgrasbanen er det gjennom sommeren.
•    Fordi fotball er et lavterskel sportslig tilbud og en sosial arena for gutter og jenter, barn, unge og voksne.
•    Det er at lavterskel integreringstiltak, og en arena for vennskap, språklæring og integrering. Foreldre og barn inviteres inn i oppdalssamfunnet gjennom fotballen.
•    Det er et aktivitetstilbud i den mørke årstida som trekker unge ut av datarommet, akkurat som kunstgrasbanen ute gjør det på sommers tid.
•    Fysisk aktivitet og kulturell aktivitet gir bedre skoleresultat


Sportslige grunner for hall

• Cup og serie, kvalifiserings- og sluttspill har gitt markert utvidet sesong de senere år. En hall vil være en viktig kamparena i skuldersesongene mars-april/oktober-november. Snø og vintervær er en utfordring for fotballen i fjellbygda.
•    Vi har slitt med mangel på flater og anlegg i mange år. Fotballgruppa blir i dag avspist med halvparten av våre ønsker for halltid, og må trene på parkett i fire-fem vintermåneder. En ny hall vil bidra til at barn og unge kan trene mer og på riktig underlag.
•    Hallen kan gi et løft for klubben gjennom økt oppmerksomhet, søking og samarbeid med fotball valgfag ved Oppdal VGS.
•    Oppdal er allerede en av Trøndelags beste jentefotballklubber - og vi er blant de få klubbene som er utvalgt til Norges Fotballforbund sin satsing «Prosjekt kvalitetsklubb».
•   Vi trenger fler kvalitetstreninger på rett fotballunderlag.
•    Fotballhallen vil komplettere og samarbeide med øvrige anlegg slik at vi i sum ender opp med et attraktivt tilbud.


Skal vi lykkes med klubbens hallprosjekt krever det at fotballfamilien og alle som ønsker utvikling og attraksjoner i Oppdal jobber sammen og backer opp om denne satsingen. Dette er det største løftet idretten i Oppdal noen sinne har gitt seg i kast med!